Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht

Procederen behoort tot de “core business” van Rechta Advocatuur. Er wordt landelijk geprocedeerd en daar waar nodig internationaal. Het dagvaarden voor een Nederlandse rechter is vaak eenvoudiger dan het lijkt. Slagvaardigheid en efficiency zijn kernbegrippen. Zo nodig worden conservatoire maatregelen getroffen. Dit houdt in dat de rechter wordt gevraagd om verlof te verlenen om “alvast” beslag te mogen leggen, voordat vonnis is gewezen.

Sinds 2008 bestaat het Europees Betalingsbevel, dat incasso over de grens sterk vereenvoudigt. Middels een formulier dat door de rechtbank wordt verstrekt, worden de kosten van grensoverschrijdende zaken over niet-betwiste geldvorderingen vereenvoudigd, versneld en goedkoper gemaakt.  Wanneer aan alle formaliteiten is voldaan kan het openstaande bedrag binnen enkele weken worden geïncasseerd (mits de debiteur uiteraard verhaal biedt).

Per 2015 is het nog eenvoudiger geworden om vonnissen van een rechtbank uit een ander EU land ten uitvoer te leggen in Nederland vice versa. Het enige vereiste daarbij is dat degene tot wie zich het vonnis richt, de inhoud van het vonnis kan begrijpen omdat het ofwel in zijn of haar taal is gesteld ofwel in een hem of haar begrijpelijke taal is vertaald.

Commercial Court in Amsterdam

Medio 2018 wordt Amsterdam een instantie rijker. De plannen van de overheid zijn om per die datum een Commercial Court in Amsterdam te openen waar commerciële partijen hun grote (inter)nationale handelsconflicten aanhangig kunnen maken, en kunnen kiezen voor Engels als procestaal. Zowel zaken in eerste aanleg als in hoger beroep kunnen dan in Amsterdam worden afgedaan.

De achterliggende gedachte is dat goede rechtspraak bepalend is voor het vestigings-, en ondernemingsklimaat in een land. Het komt de economie ten goede als het bedrijfsleven handelsconflicten hier te lande kan beslechten. Veel commerciële bedrijven kiezen er op dit moment nog voor om hun geschillen voor te leggen aan Commercial Courts in het buitenland.

De Commercial Court zal volledig kostendekkend werken. De verwachting is dat er jaarlijks ongeveer 100 geschillen in eerste aanleg worden behandeld en 25 in hoger beroep. Zodra er meer bekend is over de locatie, openingsdatum en griffierechten, dan wordt die informatie op deze pagina geplaatst.

Voor nadere informatie zie website van de Rechtbank zelf: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/NCC-NL/Paginas/default.aspx 

——–

Rechta advocatuur werkt ook samen in Rusland met advocaten Russisch recht.

Meer informatie over procederen bij de diverse gerechtelijke instanties:

KANTONZAKEN

RECHTBANK

HOGER BEROEP

KORT GEDING

CONSERVATOIRE MAATREGELEN

BESLAG

PROCEDEREN IN FAMILIEZAKEN