EU sanctierecht en procederen op nationaal en internationaal niveau

Vanwege de fiscale achtergrond van de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat wordt er regelmatig gewerkt met het bestuursprocesrecht, worden bezwaar-, en beroepsprocedures gevoerd bij alle rechtbanken en Gerechtshoven in Nederland alsmede het Hof van Justitie in Luxemburg. 

EU sancties op nationaal niveau

*Ervaring met strafrechtelijke procedures in Nederland bij vermeende schending van de EU sancties.

Op het gebied van overtredingen van de EU sancties, hebben o.a. het OM, de FIOD en de Belastingdienst de bevoegdheid de vermeende overtreder strafrechtelijk te vervolgen. De bij Rechta Advocatuur B.V. werkzame advocaat kan u behulpzaam zijn bij het voeren van verweer. Er zijn echter sinds 2022 diverse sancties van toepassing, waarbij het niet altijd gaat om strafbaar gestelde overtredingen waar men juridische hulp voor wenst in te schakelen, maar ook voor het voeren van andersoortige procedures om van de sanctielijst af te komen of het import/exportverbod van de sanctielijst geschrapt te krijgen. Ook in dergelijke procedures kan de advocaat van Rechta Advocatuur B.V. rechtsbijstand verlenen.

EU sancties op internationaal niveau
In geval u of uw bedrijf op de EU sanctielijst wordt geplaatst kunt u een zogeheten nietigheidsprocedure instellen bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Een nietigheidsactie dient direct na de plaatsing op de sanctielijst, doch uiterlijk na twee maanden, te worden ingesteld. De bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat kan u behulpzaam zijn bij een dergelijke procedure. (Dit onderwerp is het onderwerp van haar proefschrift. Zij heeft diverse zittingen in Luxemburg bijgewoond in het jaar 2018).

* Ervaring met procedures ten overstaan van het Hof van Justitie in Luxemburg. Geaccrediteerd bij HvJ als advocaat. 

Overige informatie
In alle standen van de procedure kan Rechta Advocatuur u van dienst zijn, van een bezwaarprocedure bij de bevoegde autoriteit tot een gerechtelijke procedure bij een van de Nederlandse rechtbanken of een procedure ten overstaan van het Gerecht in eerste aanleg in Luxemburg. De wederpartij kan zijn het Ministerie van Financiën of Buitenlandse zaken, de Raad van de Europese Unie, maar ook het CDIU of het ILT, het OM of de FIOD. Met betrekking tot de sancties zijn vele ”routes” denkbaar vanwege het in 2022 behoorlijk in aantal gegroeide uitvoerders. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0034955/2017-11-04 

De bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat kan u van dienst zijn bij het opvragen van stukken (het dossier). De praktijk leert dat niet elke instantie even makkelijk informatie aan belanghebbende verstrekt terwijl de instanties daartoe wel verplicht zijn. In voorkomende gevallen is het voor de advocaat eenvoudiger om betreffende informatie op te vragen en wordt in elk geval het stuk ”emotie” weggenomen tussen belanghebbende en handhaver cq. toezichthouder. Vervolgens kan met u worden besproken wat de kansen van slagen zal zijn in geval een procedure wordt opgestart of dat de inzet moet zijn om een minnelijke regeling te bewerkstelligen.

De bezwaar-, en beroepstermijn is meestal 6 weken tot na dagtekening van de beschikking. Het is raadzaam om niet tot het laatste moment te wachten met uw beslissing of u in bezwaar of beroep zult gaan of niet. Een nietigheidsprocedure ten overstaan van het Gerecht in Eerste Aanleg (Luxemburg) dient uiterlijk binnen 2 maanden na afkondiging van het sanctiebesluit in kwestie te geschieden. 

Wat sinds de inwerkingtreding van het achtste sanctiepakket tegen Rusland niet meer is toegestaan voor advocaten.

Het is sinds 7 oktober 2022 niet meer toegestaan om gesanctioneerde natuurlijke personen en entiteiten te adviseren. Hetzelfde geldt voor niet gesanctioneerde entiteiten waar mogelijk de sancties toch van op toepassing zouden kunnen zijn (vanwege het in Rusland gevestigd zijn, het mogelijk indirect voor meer dan 50 % in eigendom zijn van de Russische overheid, het zeggenschapscriterium of het gefinancierd worden door een bepaalde Russische partij, of dat de winsten vanuit de EU toevloeien aan een Russisch moederbedrijf. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de situaties waarin de EU advocaten geen adviserende rol meer mogen spelen. Wat wel is toegestaan: het verlenen van rechtsbijstand bij een te voeren gerechtelijke procedure. Het recht op rechtsbijstand is een grondrecht (art. 47 EU Handvest) waaraan niet mag worden getornd. In geval u twijfelt of sprake is van advies of het verkennen van de mogelijkheden voor het voeren van een gerechtelijke procedure, neemt u dan gerust contact op met de bij Rechta Advocatuur B.V. werkzame advocaat. 

Meer informatie over over het EU sanctierecht treft u onderstaand aan in de vorm van nieuwsbrieven die door de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat in de periode vanaf augustus 2014 zijn gepubliceerd. Tevens staan op de openingspagina van de website links naar krantenartikelen waarin de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat is geïnterviewd. Op www.rechta.org vindt u meer specifieke informatie over het wetenschappelijke onderzoek van de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat.

Rechta advocatuur werkt ook samen in Rusland met advocaten, gespecialiseerd in Russisch recht.

Memo Sancties NL 1

Memo Sancties NL 2 in TIJDSCHRIFT GLOBE

Memo Sancties NL 3

Memo Sancties NL 4

Memo sancties NL 5

Memo Sancties NL 6

Memo Sancties NL 7