EU sanctierecht en de gevolgen op nationaal en internationaal niveau

Vanwege de fiscale achtergrond van de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat wordt er regelmatig gewerkt met het bestuursprocesrecht, worden bezwaar-, en beroepsprocedures gevoerd tegen de Gemeente, de Belastingdienst, de SVB maar ook tegen de diverse toezichthouders en Ministeries, waaronder de minister van Financiën. Een weg die uiteindelijk eindigt bij het Gerechtshof, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep is de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat niet vreemd.

EU sancties op nationaal niveau
Op het gebied van overtredingen van de EU sancties, hebben o.a. het OM en de Belastingdienst de bevoegdheid de vermeende overtreder in rechte op te roepen. De bij Rechta Advocatuur B.V. werkzame advocaat kan u behulpzaam zijn bij het voeren van verweer.

EU sancties op internationaal niveau
In geval u of uw bedrijf op de EU sanctielijst wordt geplaatst kunt u een zogeheten nietigheidsprocedure instellen bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Een nietigheidsactie dient direct na de plaatsing op de sanctielijst te worden ingesteld. De bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat kan u behulpzaam zijn bij een dergelijke procedure. (Dit onderwerp is het onderwerp van haar proefschrift. Zij heeft diverse zittingen in Luxemburg bijgewoond in het jaar 2018).

Overige informatie
In alle standen van de procedure kan Rechta Advocatuur u van dienst zijn, van een bezwaarprocedure bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, het bijwonen van een hoorzitting, het voeren van verweer in een EU sanctiestrafzaak, tot het instellen van beroep bij de Rechtbank, hoger beroep bij het Gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State, een verzetprocedure of een voorlopige voorziening. (Voor cassatie kunt u zich richten tot een speciaal in cassatie gespecialiseerde advocaten). Ook kan Rechta Advocatuur u bijstaan bij een boekenonderzoek en de spanning wegnemen die meestal dan ontstaat tussen de Belastingdienst en belastingplichtige.

De bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat kan u van dienst zijn bij het opvragen van stukken (het dossier). De praktijk leert dat niet elke instantie even makkelijk informatie aan belanghebbende verstrekt terwijl de instanties daartoe wel verplicht zijn. In voorkomende gevallen is het voor de advocaat eenvoudiger om betreffende informatie op te vragen en wordt in elk geval het stuk ”emotie” weggenomen tussen belanghebbende en handhaver cq. toezichthouder. Vervolgens kan met u worden besproken wat de kansen van slagen zal zijn in geval een procedure wordt opgestart of dat de inzet moet zijn om een minnelijke regeling te bewerkstelligen.

Nu de bezwaar-, en beroepstermijn meestal 6 weken is na dagtekening van de beschikking afloopt is het raadzaam om niet tot het laatste moment te wachten met uw beslissing of u in bezwaar of beroep zult gaan of niet.

Meer informatie over over het EU sanctierecht treft u onderstaand aan in de vorm van nieuwsbrieven die door de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat in de periode vanaf augustus 2014 zijn gepubliceerd. Tevens staan op de openingspagina van de website links naar krantenartikelen waarin de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat is geïnterviewd. Op www.rechta.org vindt u meer specifieke informatie over het wetenschappelijke onderzoek van de bij Rechta Advocatuur werkzame advocaat.

Rechta advocatuur werkt ook samen in Rusland met advocaten, gespecialiseerd in Russisch recht.

Memo Sancties NL 1

Memo Sancties NL 2 in TIJDSCHRIFT GLOBE

Memo Sancties NL 3

Memo Sancties NL 4

Memo sancties NL 5

Memo Sancties NL 6