Tarieven

Uurtarief

Rechta® Advocatuur hanteert verschillende uurtarieven, afhankelijk van het belang van de zaak.

per 1-9-2022 gelden de volgende tarieven:

Voor particulieren en MKB geldt een starttarief € 220,- per uur excl. 21 % BTW afhankelijk van de spoed en of het geschil een grensoverschrijdend karakter heeft. Er worden geen kantoorkosten berekend, met uitzondering van gevallen dat er  veel gekopieerd moet worden. Dit is onder andere het geval in hoger beroep wanneer het processtuk inclusief producties in tenminste viervoud dient te worden aangeleverd.

Voor internationale bedrijven of grensoverschrijdende zakelijke geschillen geldt een uurtarief vanaf € 295,- per uur excl. 21 % BTW. Wanneer het een zaak met een internationaal karakter heeft (eiser of gedaagde woont in het buitenland, correspondentie en processtukken dienen regelmatig in een andere taal te worden toegelicht, dan geldt een tarief oplopend tot € 350,- per uur excl. 21 % BTW.

Indien de zaak daartoe aanleiding geeft, kan het voorkomen dat er afspraken worden gemaakt dat zodra de zaak succesvol tot een einde worden gebracht, de advocaat, werkzaam bij Rechta Advocatuur een percentage van de opbrengst krijgt (succes-fee). Uiteraard worden afspraken hieromtrent van te voren vastgelegd.

Vast bedrag?

In principe neemt Rechta Advocatuur geen rechtszaken aan tegen een vooraf vastgesteld bedrag (fixed fee) nu de praktijk leert dat een procedure bij een rechterlijke instantie vaak anders verloopt dan verwacht. Zo valt van te voren niet in te schatten of de wederpartij, na te zijn gedagvaard, met een tegeneis, een zogenaamde reconventie, komt. Zo valt evenmin in te schatten of de Rechtbank beslist dat er nog een tweede schriftelijke ronde moet komen, de zogenaamde conclusies van repliek en dupliek of dat getuigen dienen te worden gehoord. Ook kan het zijn dat – in gevallen waarin dat is toegestaan – de wederpartij zonder advocaat procedeert maar wel contact heeft met Rechta Advocatuur. Ook dat is een onverwacht kostenverhogend element.

In alle gevallen waar het om advies (of mediation) gaat of bijvoorbeeld het opstellen van een contract of algemene voorwaarden, dan kan een offerte worden aangevraagd. Uiteraard zal daarbij de clausule gelden dat mochten partijen er niet uitkomen en er toch nakoming in rechte gevorderd zal worden, dat dan het uurtarief in rekening wordt gebracht.

Griffierechten en proceskosten

Meer informatie over deze onderwerpen treft u aan elders op de website onder het kopje procesrecht. Afgezien van procedures in het intellectuele eigendom is nimmer sprake van een volledige proceskostenveroordeling. Nederlandse rechtbanken en hoven werken op basis van forfaitair vastgestelde bedragen. Dit betekent dat u nagenoeg altijd meer advocaatkosten betaald dan dat u terugkrijgt wanneer u de zaak wint.

Wat betreft griffierechten hebben de Nederlandse gerechten enkele jaren het systeem ingevoerd: betaling aan de poort. Dit houdt niet alleen in dat eerst dient te worden betaald, alvorens de zaak aanhangig is, maar ook dat de zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard wanneer het griffierecht niet tijdig is voldaan.

Rechta Advocatuur belast het griffierecht door aan de cliënt en hanteert de regel dat eerst het griffierecht dient te zijn voldaan aan Rechta, alvorens zij de zaak verder in behandeling neemt of aan de rechtbank/het gerechtshof zendt. Griffierechten in civiele zaken voor rechtspersonen kunnen oplopen tot € 4.030,- zie: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-civiel.aspx

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Rechta advocatuur biedt in voorkomende gevallen voor particulieren die de rechtsbijstand niet kunnen betalen en van een minimuminkomen moeten rondkomen, de zogeheten gedeeltelijk door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand aan (pro deo). Op de website www.rechtsbijstand.nl kunt u direct zien of u op grond van uw inkomen-, en vermogen voor een toevoeging in aanmerking komt: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen Particulieren die over vermogen (een woning bijvoorbeeld) in het buitenland beschikken, komen niet in aanmerking voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Aan degenen die niet in Nederland staan ingeschreven, maar die wel op basis van een toevoeging willen procederen geldt dat zij het volgende inkomens-, en vermogensformulier bij de aanvraag dienen in te vullen: eform—opgave-inkomen-en-vermogen-3-0