Tarieven

Uurtarief

Rechta® Advocatuur hanteert verschillende uurtarieven, afhankelijk van de draagkracht van de persoon of het bedrijf en het belang van de zaak. Voor particulieren varieert het tarief van € 150,- tot € 175,- per uur excl. 21 % BTW afhankelijk van de spoed en of het geschil een grensoverschrijdend karakter heeft. Er worden geen kantoorkosten berekend, met uitzondering van gevallen dat er veel gekopieerd moet worden. Voor bedrijven geldt een uurtarief van€ 175,- tot € 200,- per uur excl. 21 % BTW. Ook hier geldt dat het tarief afhangt van het feit of het een grensoverschrijdend geschil betreft.

Indien de samenwerking met cliënt prettig en effectief verloopt, kan de advocaat, werkzaam bij Rechta Advocatuur besluiten om eenmalig 10 % korting op haar honorarium op een factuur te geven.

Indien de zaak daartoe aanleiding geeft, kan het voorkomen dat Rechta Advocatuur voor het laagst genoemde tarief (zie bovenstaand) aan de slag gaat, waarbij zij overeenkomt dat, zodra de zaak succesvol tot een einde worden gebracht, zij een percentage van de opbrengst krijgt (succes-fee). Uiteraard worden afspraken hieromtrent van te voren vastgelegd.

Waardebon 

Wanneer u een waardebon van Rechta Advocatuur B.V. hebt ontvangen tijdens een evenement waar Rechta sponsor was, dan geldt het volgende: De waardebon is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf het moment van het betreffende evenement waar de waardebon is verkregen. 1 waardebon per persoon (met andere woorden: maximale korting 1 uur). De waardebon geldt uitsluitend voor degenen die daadwerkelijk aan het evenement hebben deelgenomen. Op de waardebon zijn de algemene voorwaarden van Rechta Advocatuur van toepassing.

Vast bedrag?

In principe neemt Rechta Advocatuur geen rechtszaken aan tegen een vooraf vastgesteld bedrag (fixed fee) nu de praktijk leert dat een procedure bij een rechterlijke instantie vaak anders verloopt dan verwacht. Zo valt van te voren niet in te schatten of de wederpartij, na te zijn gedagvaard, met een tegeneis, een zogenaamde reconventie, komt. Zo valt evenmin in te schatten of de Rechtbank beslist dat er nog een tweede schriftelijke ronde moet komen, de zogenaamde conclusies van repliek en dupliek of dat getuigen dienen te worden gehoord. Ook kan het zijn dat – in gevallen waarin dat is toegestaan – de wederpartij zonder advocaat procedeert maar wel contact heeft met Rechta Advocatuur. Ook dat is een onverwacht kostenverhogend element.

In alle gevallen waar het om advies (of mediation) gaat of bijvoorbeeld het opstellen van een contract of algemene voorwaarden, dan kan een offerte worden aangevraagd. Uiteraard zal daarbij de clausule gelden dat mochten partijen er niet uitkomen en er toch nakoming in rechte gevorderd zal worden, dat dan het uurtarief in rekening wordt gebracht.

Griffierechten en proceskosten

Meer informatie over deze onderwerpen treft u aan elders op de website onder het kopje procesrecht. Afgezien van procedures in het intellectuele eigendom is nimmer sprake van een volledige proceskostenveroordeling. Nederlandse rechtbanken en hoven werken op basis van forfaitair vastgestelde bedragen. Dit betekent dat u nagenoeg altijd meer advocaatkosten betaald dan dat u terugkrijgt wanneer u de zaak wint.

Wat betreft griffierechten hebben de Nederlandse gerechten enkele jaren het systeem ingevoerd: betaling aan de poort. Dit houdt niet alleen in dat eerst dient te worden betaald, alvorens de zaak aanhangig is, maar ook dat de zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard wanneer het griffierecht niet tijdig is voldaan.

Rechta Advocatuur belast het griffierecht door aan de cliënt en hanteert de regel dat eerst het griffierecht dient te zijn voldaan aan Rechta, alvorens zij de zaak verder in behandeling neemt of aan de rechtbank/het gerechtshof zendt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Rechta advocatuur biedt voor particulieren die de rechtsbijstand niet kunnen betalen en van een minimuminkomen moeten rondkomen, de zogeheten gedeeltelijk door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Het overige deel zoals op de bevestiging van de Raad voor Rechtsbijstand komt te staan, dient te worden voldaan aan Rechta Advocatuur. Het is voor Rechta Advocatuur een principe kwestie dat zij deze vorm van rechtsbijstand ook aanbiedt omdat iedereen toegang tot het recht moet hebben. Nu de overheid een forfaitair aantal uren voor een bepaalde zaak vergoedt, komt het voor dat advocaten die door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verlenen meer uren aan de zaak besteden dan de overheid heeft begroot, hetgeen uiteraard ten koste gaat van het (al zeer gereduceerde) uurtarief. Voor ondernemers kan alleen gesubsidieerde rechtsbijstand worden aangevraagd in geval het voortbestaan van het bedrijf afhangt van de uitkomst van de zaak en de onderneming wordt uitgeoefend in de vorm van een natuurlijk persoon, dus een eenmanszaak of een VOF (en aan de overige voorwaarden die de Raad voor Rechtsbijstand daaraan stelt, wordt voldaan). Op de website www.rechtsbijstand.nl kunt u direct zien of u op grond van uw inkomen-, en vermogen voor een toevoeging in aanmerking komt: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

De algemene website van de Raad voor Rechtsbijstand is: www.rvr.org

Particulieren die over vermogen (een woning bijvoorbeeld) in het buitenland beschikken, komen niet in aanmerking voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Aan degenen die niet in Nederland staan ingeschreven, maar die wel op basis van een toevoeging willen procederen geldt dat zij het volgende ikomens-, en vermogensformulier bij de aanvraag dienen in te vullen: eform—opgave-inkomen-en-vermogen-3-0