ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTA ADVOCATUUR B.V.

 1. TOEPASSELIJKHEID1.1 Rechta Advocatuur is een handelsnaam van HDL Advocatuur B.V., een besloten vennootschap
  naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam,
  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De vennootschap stelt zich ten doel de
  praktijk van advocaat uit te oefenen.

  1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende
  vervolgopdrachten die aan Rechta Advocatuur worden gegeven alsook op alle rechtsbetrekkingen
  (inclusief offertes, overeenkomsten en alle precontractuele situaties) die daaruit voortvloeien of
  daarmee verband houden.

  1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van Rechta
  Advocatuur, al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Rechta Advocatuur
  werkzaam zijn of waren en die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze
  betrokken zijn bij de dienstverlening door Rechta Advocatuur.

 2.  OPDRACHT2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Rechta Advocatuur.
  Rechta Advocatuur behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren
  alsook de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zodra zij daartoe aanleiding ziet.
  Alle aanbiedingen van Rechta Advocatuurzijn vrijblijvend en binden slechts na schriftelijke
  bevestiging van de zijde van Rechta Advocatuur of nadat zij een begin heeft gemaakt met de
  uitvoering van de opdracht.

  2.2 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen
  opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt
  geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als
  schriftelijk worden aangegaan. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
  is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404
  en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

  2.3 De opdrachtgever vrijwaart Rechta Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke
  kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de
  werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove
  nalatigheid of opzet.

  2.4 De opdrachtgever verleent Rechta Advocatuur toestemming tot het gebruikmaken van alle
  communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet, e-mail, e-fax, skype, het webbased Document
  Management Systeem “Basenet” alsmede tot het digitaal procederen met de Nederlandse
  rechtbanken en Hoven. Het webbased Document Management System is ISO gecertificeerd (ISO
  27001).

 3. HONORARIUM EN VERSCHOTTEN3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Rechta Advocatuur omvatten het honorarium en
  de verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

  3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de
  hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Dit geldt ook
  indien een aanvraag voor gedeeltelijk door de overheid gefinancierde rechtsbijstand door de Raad
  voor Rechtsbijstand wordt afgewezen. Er wordt in tijdseenheden van 6 minuten geschreven, naar
  boven afgerond.

  3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Rechta Advocatuur periodiek vast te stellen
  basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring
  en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate
  van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

  3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Rechta Advocatuur bevoegd om, ook tijdens de
  duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief eenzijdig te wijzigen.

  3.5 Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na
  aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. De nog
  niet gefactureerde, maar tot op dat moment wel reeds aan de opdracht besteedde aantal uren zullen
  tegen het niet-verhoogde tarief in rekening worden gebracht. Het recht op ontbinding vanwege
  tariefsverhoging vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de
  verhoging van het basisuurtarief.

  3.6 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Rechta Advocatuur ten behoeve van de
  opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).
  Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht, tenzij deze kosten meer dan gemiddeld zijn.

  3.7. In de gevallen waarin Rechta Advocatuur de kantoorkosten niet heeft gefactureerd, doch
  tijdens de dienstverlening blijkt dat een meer dan gemiddeld aantal uren besteed dient te worden
  aan het printen, ordenen, inbinden en in gewenste hoeveelheid aanleveren aan rechtbanken, hoven
  en wederpartijen van (gerechtelijke) stukken, dan kunnen de daarvoor gemaakte kosten in
  rekening worden gebracht, nadat Rechta Advocatuur de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft
  gesteld. Indien vanwege de spoedeisendheid een koerier moet worden ingeschakeld, dan zullen die
  koerierskosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, nadat opdrachtgever akkoord is
  gegaan met de kosten van de koerier.

  3.8 Indien blijkt dat opdrachtgever volgens Rechta Advocatuur ten onrechte door de overheid
  gefinancierde rechtsbijstand krijgt (een toevoeging), dan behoudt Rechta Advocatuur zich het recht
  voor om de toevoeging te laten intrekken wanneer zij erachter komt dat opdrachtgever de
  toevoeging heeft verkregen op basis van onjuist aan de belastingdienst verstrekte gegevens,
  hetgeen zeker geen opzet hoeft te zijn geweest, maar ook gebaseerd kan zijn op onwetendheid. In
  dergelijke gevallen zal Rechta Advocatuur de consequenties met opdrachtgever bespreken en de
  uitkomst van het gesprek schriftelijk richting opdrachtgever vastleggen.

 4. BETALING4.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, afgerekend, rekening
  houdend met art. 5 van onderhavige algemene voorwaarden.

  4.2 Met uitzondering van de artikelen 5.1 en 5.2 bedraagt de betalingstermijn 14 dagen.

  4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is zonder ingebrekestelling
  direct de wettelijke rente verschuldigd.

  4.4 Indien ook na een betalingsherinnering betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke
  incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van
  € 50. Na twee betalingsherinneringen wordt het dossier aan de deurwaarder uit handen gegeven en
  zijn alle kosten deurwaarder voor opdrachtgever, te weten: cliënt van Rechta Advocatuur. Alsdan
  komen ook eventuele kortingen (zoals op de factuur aangegeven) automatisch te vervallen.

  4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Rechta
  Advocatuur haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is
  gesteld. Rechta Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze
  opschorting van de werkzaamheden aangezien Rechta Advocatuur opdrachtgever altijd tijdig op de
  hoogte stelt van het verzuim.

 5. VOORSCHOT5.1 Rechta Advocatuur behoudt zich het recht voor om een door haar te bepalen voorschot van de
  opdrachtgever te vragen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Indien
  Rechta Advocatuur besluit om een voorschot in rekening te brengen, dan zal opdrachtgever daarvan
  in kennis worden gesteld alvorens de factuur wordt opgemaakt. Bij uitblijven van betaling behoudt
  Rechta Advocatuur zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten en de reeds verrichte
  werkzaamheden op de gebruikelijke wijze te declareren.

  5.2 Rechta Advocatuur behoudt zich het recht voor om griffierechten en kosten derden direct in
  rekening te brengen en de werkzaamheden niet eerder aan te vangen dan wanneer het betreffende
  griffierecht en/of de kosten derden op rekening van Rechta Advocatuur zullen zijn bijgeschreven.
  Indien Rechta Advocatuur besluit om de griffierechten en/of kosten derden direct in rekening te
  brengen, dan zal opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld alvorens de factuur wordt
  opgemaakt. Bij uitblijven van betaling behoudt Rechta Advocatuur zich het recht voor om de
  werkzaamheden niet aan te vangen.

 6. AANSPRAKELIJKHEID6.1 Rechta Advocatuur is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid op de door de Nederlandse
  Orde van Advocaten voorgeschreven wijze.

  6.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de
  toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd
  met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende
  geval voor rekening van Rechta Advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
  krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door
  Rechta Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met
  een maximum van € 10.000,-

  6.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Rechta Advocatuur, een
  (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Rechta Advocatuur wordt ingeschakeld om
  werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Rechta Advocatuur
  niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

  6.4 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden
  ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Rechta Advocatuur
  verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede
  namens de opdrachtgever te aanvaarden.

  6.5 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of
  personen wordt toegebracht waarvoor Rechta Advocatuur aansprakelijk is, dan is die
  aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst
  in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat
  krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Rechta
  Advocatuur komt. Rechta Advocatuur sluit in elk geval elke aansprakelijkheid voor niet-materiele
  schade, voor indirecte schade en voor vermogensschade uit.

  6.6 De opdrachtgever vrijwaart Rechta Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen
  schade te hebben geleden door een door haar of door haar ingeschakelde (rechts) persoon of derde
  die geen deel uitmaakt van Rechta Advocatuur vanwege een (ten onrechte) gedane melding bij het
  FIU in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),
  tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Rechta Advocatuur.

  6.7 Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Rechta Advocatuur,
  voortvloeiende uit de door Rechta Advocatuur verrichtte werkzaamheden, vervallen in ieder geval
  indien niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend
  was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden, die
  aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

 7. ARCHIVERING7.1 Het dossier van de opdrachtgever wordt gedurende tien jaar na sluiting daarvan bewaard,
  waarna het dossier wordt vernietigd. De tienjaarstermijn geldt zowel voor het fysieke als het
  digitale dossier. Het sluitingsmoment is het moment waarop de zaak is afgerond.

  7.2 Rechta Advocatuur is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of het (op welke wijze dan
  ook) tenietgaan van (een deel van) het dossier, noch voor de daaruit voortvloeiende schade.

 8. KLACHTEN8.1 Rechta Advocatuur maakt gebruik van een interne klachtenregeling. Indien u voornemens bent
  een klacht in te dienen, wordt u verzocht Rechta Advocatuur te vragen om toezending van de
  daartoe vastgestelde interne procedure.

  8.2 In alle gevallen geldt dat een klacht niet in behandeling wordt genomen zodra er nog een geheel
  of gedeeltelijk onbetaalde declaratie van Rechta Advocatuur openstaat of verschotten of kosten
  derden nog niet geheel zijn voldaan. Dit artikel geldt niet wanneer de klacht uitsluitend de hoogte
  van de declaratie betreft. De klacht zal dan uitsluitend voor een gesprek over de hoogte van de
  declaratie in behandeling worden genomen. De klacht dient dan wel binnen een maand na
  factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.

 9.  TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER9.1 Op de rechtsverhouding tussen Rechta Advocatuur en haar opdrachtgever is Nederlands recht
  van toepassing.

  9.2 De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van enig geschil tussen Rechta Advocatuur
  en haar opdrachtgever kennis te nemen. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
  in het arrondissement Amsterdam, tenzij partijen anders overeengekomen.

  9.3 De algemene voorwaarden van Rechta Advocatuur worden bij opdrachtbevestiging aan de
  opdrachtgever toegezonden. De algemene voorwaarden zijn voorts gepubliceerd op de website van
  Rechta Advocatuur: www.rechta.com. Tevens is de meest recente versie van de algemene
  voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat een opdrachtgever zich
  niet kan beroepen op het feit dat hij of zij geen kennis had of had kunnen nemen van de algemene
  voorwaarden van Rechta Advocatuur of niet van het bestaan afwist.

  9.4 Voor alle op de website van Rechta Advocatuur beschikbare teksten niet in de Nederlandse taal,
  waaronder ook de algemene voorwaarden, geldt dat in geval van enig misverstand over de uitleg
  van een of meer bepalingen de Nederlandse tekst bepalend en doorslaggevend is.

  9.5 In geval, om welke reden dan ook, een bepaling uit onderhavige algemene voorwaarden buiten
  werking worden gesteld om welke reden dan ook, dan gelden de overige bepalingen onverminderd.


Versie oktober 2017