Contractenrecht

Bij het opstellen van een contract komt veel kijken. In de eerste plaats is het van groot belang met wie de overeenkomst wordt aangegaan. Een juiste vermelding van de (rechts)persoon en de hoedanigheid van degene die het contract namens de wederpartij uitonderhandelt en tekeningsbevoegd is, zijn het fundament. Maar ook is het belangrijk om gedegen kennis te hebben van de branche en het bedrijf van de contractant.

De algemene tendens is om contracten steeds uitgebreider te maken. De achterliggende gedachte is dat bij een onvolledig-, of voor meerdere uitleg vatbaar contract men vaak nog verder van huis is dan zonder contract. Dat blijkt als een dergelijk contract aan de rechter wordt voorgelegd (vaak een tijdrovende en kostbare zaak). Als de rechter er niets mee kan omdat het te onduidelijk is, dan zal het terzijde worden gelegd en alsnog worden gekozen voor de partijbedoelingen en de redelijkheid en billijkheid.

Een belangrijk punt is ook de voorovereenkomst: de Letter of Intend (LOI), het Memorandum of Understanding (MOU) en de Non Disclosure Agreement (NDA) die vaak aan het uiteindelijke contract voorafgaan. Welke informatie wordt in een van voornoemde overeenkomsten opgenomen en welke in het definitieve contract? Het is zoeken naar de balans tussen vrienden willen blijven met je toekomstige zakenpartner en heldere zakelijke afspraken vastleggen. Wanneer in een voorovereenkomst teveel wordt weggegeven, dan wordt het lastig om dat in het definitieve contract te willen herroepen. Normaliter maakt de LOI, MOU of NDA een onlosmakelijk deel uit van het contract.

In een iets verder gevorderd stadium van het zakendoen kan het zo zijn dat men juist “geen vrienden wil blijven”. Op dat moment rijst de vraag: kan ik er nog zonder kosten vanaf? Is er een overeenkomst tot stand gekomen, in welke onderhandelingsfase bevonden partijen zich juridisch gezien? Zodra onmiskenbaar vaststaat dat een overeenkomst tot stand is gekomen (ook al is deze nog niet getekend) en de wederpartij mocht erop vertrouwen dat er uitvoering aan zou worden gegeven, dan is het van belang te laten beoordelen hoe men met zo min mogelijk kosten (schade) nog van het contract “af kan”. Er is veel jurisprudentie over de afgebroken onderhandelingen.

Rechta advocatuur adviseert u niet alleen bij alle totstandkomingsvragen van een contract, zij kan ook een reeds bestaand contract voor u redigeren en daarbij nuttige en absoluut noodzakelijke punten inbouwen voor de “zwaar weer” momenten. Een advocaat is als geen ander thuis op dit terrein: daar waar het misging, heeft hij of zij al menig cliënt bijgestaan.

Rechta advocatuur werkt ook samen in Rusland met advocaten Russisch recht.

Meer informatie over overeenkomsten, algemene leveringsvoorwaarden, ontbinden van overeenkomsten, aansprakelijkheidsrecht en internationale contracten:

NAKOMING

DE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

GRENSOVERSCHRIJDENDE CONTRACTEN